ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

(průřez historií školy)

Stachovská Základní umělecká škola má v šumavském kraji již dlouholetou tradici. Její vývoj
je zaznamenán od roku 1973 následovně.

V roce 1973 byla zahájena činnost původně detašované učební skupiny Lidové školy umění
ve Stachách na základě souhlasu ředitelství LŠU Vimperk. Vyučovali zde čtyři učitelé v hudebním oboru na tyto nástroje:
klavír – Naděje Žižková,
housle – Olga Čížková,
kytara – Jan Střeleček,
akordeon – Jan Kortus.
Počet žáků detašované učební skupiny činil 23. Vedením této skupiny byla pověřena ředitelem LŠU Vimperk Františkem Kovářem učitelka Olga Čížková, která dojížděla do Stachů vyučovat z Vimperka. V dalších letech vzrostl zájem o výuku v hudebním oboru natolik, že se počet žáků neustále zvyšoval. Vzhledem k navršení zájemců o toto hudební vzdělávání byla ředitelstvím ve Vimperku ustanovena ve Stachách podle platných předpisů a směrnic pobočka. Počet žáků dosahoval 58 dětí. Jelikož
ve školním roce 1977 – 78 odešla učitelka Olga Čížková na mateřskou dovolenou byl pověřen vedením pobočky pan učitel Jan Kortus. Do stachovské pobočky začaly dojíždět děti z Vacova
a ze Zdíkova k výuce hry na hudební nástroje.

Ve školním roce 1979 – 80 začal v pobočce Stachy vyučovat pan učitel Petr Staněk, učitel klarinetu
a zobcových fléten.

V dalších letech v působení pobočky Stachy docházelo postupně k těmto změnám.
Školní rok 1981 – 82: Nastoupil vyučovat na žesťové nástroje pan učitel František Řáha, který
ve školním roce 1983 – 84 odešel vyučovat do LŠU v Blatné z důvodu přidělení bytu tamtéž.

Školní rok 1988 – 89: Dne 7. 10. 1988 zemřel dlouholetý ředitel LŠU Vimperk pan František Kovář.
Do funkce ředitelky nastoupila na krátkou dobu paní učitelka Milada Klátilová a po ní paní učitelka Marie Šípová. Pobočka LŠU Stachy pracovala pod ředitelstvím LŠU Vimperk až do roku 1991.

Dne 20. 6. 1991 schválil Obecní úřad ve Stachách „Statut ZUŠ“ podle § 1-13 a se žádostí o zřízení samostatné ZUŠ ve Stachách jej poslal k posouzení na MŠMT do Prahy. Dne 27. 9. 1991 MŠMT
v Praze udělilo souhlas ke zřízení samostatné Základní umělecké školy při Obecním úřadě
ve Stachách pod číslem jednacím 22 072/91. Obecní úřad zřídil k tomuto dni ZUŠ Stachy, okres Prachatice s platností podle §14, odst. 5, zákona ČNR č. 564/1990. Toto rozhodnutí bylo odsouhlaseno Obecním zastupitelstvem Stachy. ZUŠ ve Stachách bylo přiděleno indentifikační číslo zřizovací organizace 477397.

Dne 30. 9. 1991 byla jmenována do funkce ředitelky ZUŠ Stachy Olga Bončková, roz. Čížková. Jmenována byla Obecním zastupitelstvem Stachy a Školským úřadem Prachatice s platností
od 1. 10. 1991. V únoru 1993 proběhl na podkladě nařízení vlády ČR konkurz na místo ředitele ZUŠ Stachy. Na základě výsledků konkurzního řízeníze dne 12. 2. 1993 pokračovala i nadále ve své funkci ředitelky ZUŠ Stachy s platností od 1. 2. 1993 Olga Bončková.

Ve školním roce 1992 –93 dosáhl počet přihlášených a přijatých dětí počtu 75 žáků. Do ZUŠ Stachy nastoupila na část úvazku vyučovat hudební nauky učitelka Michaela Trázníková, studentka
PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Školní rok 1993 – 94: Na část úvazku nastoupil k výuce žesťových nástrojů a zobcových fléten
pan učitel Pavel Krliš ze ZUŠ Vimperk. V tomtéž roce začal vyučovat v ZUŠ Stachy pan učitel
Jan Mareš hře na akordeon. Počet žáků se navršil na 96 dětí.

Ve školním roce 1995 –96 byl v ZUŠ Stachy nově zřízený výtvarný obor o počtu žáků 36. Vyučovat zde začala paní učitelka Zdeňka Pešlová. V Základní umělecké škole ve Stachách se v tomto roce vzdělávalo 140 žáků. K 30. 1. 1996 odešel pan učitel Pavel Krliš pracovat do SRN z důvodu vyšších pracovních výdělků. Další změny v personálním směru nenastaly, pouze se provdala slečna učitelka Michaela Trázníková a změnila své příjmení na „Vacíková“.

V březnu 1996 (12. 3. 1996) byla Základní umělecká škola Stachy, okres Prachatice zařazena do sítě škol ČR s indentifikačním číslem IZO 108 004 422. Zřizovatelem této školy je Obec Stachy.

Školní rok 1997 – 98: Bylo rozšířeno hudební oddělení o klávesové nástroje – vyučující pan učitel
Jan Mareš. Paní učitelka M. Vacíková odešla na mateřskou dovolenou. Její úvazek převzal pan učitel Michal Střeleček, studující posledním rokem PF v Plzni. Počet žáků v tomto roce byl 122 dětí.

Ve školním roce 1998 –99 začal vyučovat výtvarný obor pan učitel Václav Mandelík, neboť paní učitelka Pešlová z rodinných důvodů nemohla dále tento obor v ZUŠ Stachy vyučovat. Počet žáků činil 129 dětí.

Školní rok 1999 – 2000: Bylo uzavřeno dočasně výtvarné oddělení z důvodu nedostatku kvalifikovaného učitele pro tento obor. Počet žáků se snížil na 102 dětí.
Od 1. 1. 2000 se spojila Základní umělecká škola Stachy se Základní školou ve Stachách v jeden právní subjekt. Ředitelem nového právního subjektu se stal pan Václav Kraml učitel ZŠ, zástupkyní ředitele pro ZŠ a ZUŠ Olga Bončková a druhým ekonomickým zástupcem pro ZŠ a ZUŠ se stal
pan Jan Střeleček.

Školní rok 2000 – 2001: Pro výuku výtvarného oboru byla přijata slečna učitelka Jiřina Kubačková
z Vimperka.Od druhého pololetí začala v ZUŠ Stachy vyučovat externě na část úvazku slečna učitelka Monika Černá hru na zobcové flétny. V Kašperských Horách byla nově otevřena Základní umělecká škola a 25 žáků ZUŠ Stachy, kteří dojížděli do této doby do stachovské Zušky využilo této možnosti k výuce a přestoupilo do své ZUŠ.Tímto se odbouralo velice náročné dojíždění žáků
z Kašperských Hor a stav žáků v tomto roce činil 108.

Školní rok 2001 –2002: Ředitelství ZŠ a ZUŠ Stachy požádalo v tomto školním roce MŠMT v Praze
o možnost nového zřízení literárně – dramatického oboru pro ZUŠ. Tento obor byl povolen od září 2002. ZUŠ měla v tomto roce 118 žáků.

Ve školním roce 2002/2003 opět vzrostl počet žáků na počet 138, jelikož se začal vyučovat literárně dramatický obor. ZUŠ Stachy navázala společně se ZŠ partnerské vztahy se ZŠ v Rudertingu, kde se uskutečnily společné koncerty.

Stav žáků ve školním roce 2003/2004 činil 121. V tomto roce odešla paní učitelka Jiřina Kubačková – vyučující výtvarný obor– na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila slečna učitelka
Hana Důrová, t.č. studentka PF Masarykovy university v Brně, která dojížděla k provádění výuky
do ZUŠ Stachy z Vimperka. Tento rok došlo k další změně v personálu. Ve svých 59 letech zemřel dlouholetý učitel kytary pan Jan Střeleček. Na jeho místo k výuce hry na kytaru nastoupili učitelé paní Helena Szpuková a student konzervatoře Milan Duspiva.

Školní rok 2004/2005 byl zahájen s počtem žáků 127. V tomto roce odešel do důchodu pan ředitel Václav Kraml a na jeho místo od září 2005 byl konkurzním řízením zvolen nový pan ředitel
Mgr. Miloslav Hodek. V tomto roce odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Helena Szpuková, učitelka kytary .

Ve školním roce 2005/2006 nastoupilo k hudebnímu, literárně-dramatickému a výtvarnému vzdělávání do ZUŠ ve Stachách 123 žáků. Žáci dojíždí z Vimperka, Zdíkova, Vacova, Kašperských Hor a z dalších měst a obcí.

Školní rok 2006/2007 - v tomto školním roce navštěvovalo ZUŠ ve Stachách 121 žáků. Učitelé se žáky se zapojili do soutěže vyhlášené MŠMT a získali v kraji jefno 1. místo - klarinetové trio a jedno 3. místo - 2 příčné flétny s cembalem. Učitelé a žáci uspořádali celkem 24 koncertů, literárně dramatický obor vystoupil se svým divadelním představením dvakrát za školní rok, též byla uskutečněna vernisáž dětských prací výtvarného oboru. Konaly se koncerty veřejné, výchovné pro mateřské a základní školy z nejbližšího okolí, třídní, absolventské, pro seniory v Domově důchodců v Kůsově a další.

Ve školním roce 2007/2008 se vzdělávalo v ZUŠ Stachy celkem 125 žáků ve třech oborech: hudebním, literárně dramatickém a výtvarném. V tomto roce se měnilo personální složení pedagogického sboru, protože odešly dvě učitelky na mateřskou dovolenou a bylo nutné za ně sehnat náhradu. Toto se podařilo zajistit a výuka nerušeně pokračovala. Škola se opět zapojila so soutěže MŠMT a žáci se v krajských kolech umístili následovně: ve hře na violu – 2. místo, akordeon – 3. místo, klavír – čestné uznání. V tomto školním roce účinkovali žáci na 18 koncertech. Na konci školního roku se s kolektivem rozloučila dlouholetá kolegyně Naděje Žižková, která odešla do důchodu.

Školní rok 2008/2009 byl zahájen s počtem žáků 112. Vyučovalo se ve třech oborech jako v předešlém roce. Učitelé a žáci se plně věnovali výuce podle platných učebních osnov a plnili společně stanovené úkoly úspěšně. Velmi dobře si vedl literárně dramatický obor pod vedením paní učitelky Mgr. M. Vacíkové, který zavítal se svou pohádkou „Strašidlo na hrášku“ až do Prahy. Žáci LDO potěšili v Thomayerově nemocnici nemocné děti. Dramatický obor se svou nacvičenou pohádkou vystoupil během roku ještě pětkrát. Dobře si počínali i žáci hudebního oboru. V tomto roce úspěšně vykonal zkoušky na státní konzervatoř žák smyčcového oddělení a byl přijat ke studiu hry violu. Škola získala několik nových kvalifikovaných pedagogů, a tímto byla zajištěna kvalitní výuka.

Školní rok 2009/2010 byl zahájen navršeným počtem žáků na 140. V ZUŠ se začal studovat sborový zpěv a byl založen dětský pěvecký soubor „Stašata“ pod vedením pana učitele
Mgr. M. Hambergera. Nově bylo založeno smyčcové kvarteto skládající se z učitelek hry na housle místní ZUŠ a dvou hostujících hudebníků (viola, violoncello).

Po celou dobu svého trvání se učitelé se svými žáky aktivně zapojují do kulturního života obce Stachy i mimo ni. Základní umělecká škola ve Stachách připravuje své žáky i pro jejich budoucí povolání, na konzervatoře, pedagogické školy, pedagogické fakulty, školy s výtvarným zaměřením, zúčastňuje se soutěží vyhlášených MŠMT, kde se žáci velice dobře umisťují na předních místech apod..

Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net