ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

Směrnice č.27

Školní řád základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb.,
Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.


ČÁST PRVNÍ
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu
  o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
 2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy.
  V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen v budově školy v přízemí,
  ve třídě literárně dramatického oboru a ve třídě výtvarného oboru.
 3. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
 4. Žáci mají dále právo:
  • na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb.
   o základním uměleckém vzdělávání,
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
   v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy
   je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
  • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
   v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
  • na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,
  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám
   a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní,
   a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
  • mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého
   z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
 5. Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
 6. Na informace podle odstavce 4 písm.b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.
 7. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.
II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
 1. Žáci jsou povinni:
  • řídit se zásadami tohoto školního řádu,
  • dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
  • žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,
  • přicházejí a přecházejí do svých učeben klidně a spořádaně,
  • každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve škole jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, v kanceláři, nebo školníkovi,
  • účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní
   a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
 2. Zletilí žáci jsou dále povinni:
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno
   též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
  • v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
  • nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,
  • žádost o mimořádné uvolnění žáka z vyučování podává vyučujícímu zákonný zástupce předem písemně.
 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
  • zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
  • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
   se základního uměleckého vzdělávání žáka,
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno
   též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
  • v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
  • nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem,
  • pravidelně kontrolovat a podepisovat zápisy učitelů v žákovské knížce.
 4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje
  podle § 28, odst. 2 školského zákona:
  • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
  • údaje o předchozím vzdělávání,
  • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
  • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

ČÁST DRUHÁ
Provoz a vnitřní režim školy
I. Organizace školy
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy je příspěvkovou organizací zřízenou obcí.
Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

Ředitel jmenuje vedoucí učitelku základní umělecké školy, kterou může pověřit výkonem některých pravomocí.

Ředitel zřizuje prostřednictvím vedoucí učitelky ZUŠ jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání)

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

II. Organizace výuky
Vyučování:
 • vyučování se řídí rozvrhem hodin,
 • režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na školní rok a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,
 • frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, třída hudební nauky, hudební sál, keramická dílna, do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené pracovní oděvy,
 • při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,
 • žáci jsou povinni vyčkat příchodu vyučujícího, nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost v kanceláři školy, zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,
 • v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních
  a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,
 • škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy
  a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.,
 • opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.
Vyučovací hodiny a přestávky
 • vyučovací hodina trvá 45 minut, půl vyučovací hodiny trvá 25 minut
 • vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými) přestávkami,
 • jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:
  • maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
  • maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena
Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:
 • žáci přichází do školy 5 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se na určeném místě. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky, střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem
  k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření. V budově školy žáci nesmí používat koloběžky, kola a kolečkové brusle,
 • žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili své zdraví, zdraví svých spolužáků a ostatních osob,
 • dospělí, kteří doprovází žáky do výuky, se zdržují na určených místech ve škole (vstupní prostory a lavice na chodbách),
 • cizí osoby jsou povinni okamžitě nahlásit svůj příchod do budovy v kanceláři školy
  (1. poschodí),
 • v prostorách školy je kouření zakázáno.

III. Povinnosti a práva pracovníků školy
 • pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, školním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství,
 • do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením vyučování. Pokud opustí učebnu,
  jsou povinni ji zamknout. Zaměstnavatel neručí za odcizené věci z neuzamčené učebny,
 • po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken
  a vodovodního kohoutku a zda je zhasnuto. Přívodní šňůry od elektrických přístrojů a zařízení vytáhnou ze zásuvek.Učitel odchází ze třídy poslední, uzamyká ji nebo kontroluje uzamčení. Třídní knihu nechává na svém stole. Katalogy žáků jsou uloženy u vedoucí učitelky ZUŠ,
 • k vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze vyhrazené vařiče, schválené vedením školy a označené tabulkou „Vařič povolen“ a podpisem vedení školy. Je zakázáno používat ponorné vařiče,
 • nemůže – li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen to neprodleně oznámit vedení školy,
 • pracovníci školy nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých záležitostí, nezletilé žáky nesmí bez dozoru zletilé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři, nesvěřují jim klíče od budovy a učeben. Škola odpovídá
  za žáky v době dané rozvrhem výuky,
 • věnují pozornost vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských zpráv
  z psychologických poraden.
ČÁST TŘETÍ
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama
  a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 6. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy.
  Při výuce zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem příslušné učebny. Zápis
  se provede do třídní knihy.
 7. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti
  a ochrany žáků ředitel školy.
 8. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
  na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce oznámí škola nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům.
  Pro společné zájezdy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů zaměstnanců tohoto zařízení.
 9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh
  v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.
 10. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci
  a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, škola za jejich ztrátu neodpovídá.
 11. Ztráty věcí hlásí neprodleně svému učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.
 12. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, vodovodními kohoutky, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.
ČÁST ČTVRTÁ
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku žáků, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.
 2. Pronajímání hudebních nástrojů, notového materiálu a jiných učebních pomůcek se řídí smlouvou o pronájmu, která byla vypracována v souladu se zřizovací listinou po dohodě se zřizovatelem.
 3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

ČÁST PÁTÁ
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání)

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 2. Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu :
  • 1 - výborný,
  • 2 - chvalitebný,
  • 3 - uspokojivý,
  • 4 - neuspokojivý.
 3. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
  • prospěl(a) s vyznamenáním,
  • prospěl(a),
  • neprospěl(a).
 4. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu
  1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším
  než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
  Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen
  v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel
  pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).
 5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu
  4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 6. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu
  4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 7. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy
  pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
 8. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ
Úplata za vzdělávání


Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 1. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné,
  na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních
  a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol
  a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
 2. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
  • u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
  • u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
  • Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
  • Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Platba úplaty za vzdělávání je rozdělena do dvou období: září až leden a únor až červen.
  • Výše úplaty na školní rok bude zveřejněna na informační tabuli v kanceláři vedoucí učitelky ZUŠ a na internetových stránkách školy. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy
   ve správním řízení.

ČÁST SEDMÁ
Ukončení vzdělávání


Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
 2. Žák přestává být žákem školy:
  • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu
   za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
 3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ
Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
 2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují
  za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců
  ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.Ve Stachách 1. 9.2014
                                                      Mgr.Monika Kothherová, DiS.
                                                            ředitel školy

Adresa: 384 73 Stachy č. 253    Telefon: 388 428 186    E-mail: skola@stachy.net